Witamy na stronie głównej


Towarzystwo Kultury Języka to organizacja ogólnopolska istniejąca już w okresie międzywojennym, a reaktywowana po wojnie z inicjatywy prof. Witolda Doroszewskiego w 1966 roku. Pracą oddziałów terenowych Towarzystwa kieruje Zarząd Główny w Warszawie. Oddział łomżyński TKJ należy do najstarszych, powstał już w jesieni 1966 roku. W latach 1966 – 1981 prezesem łomżyńskiego oddziału TKJ była Helena Czernek, której staraniem powstały też w Łomży w roku 1968 Towarzystwa: Literackie im. Adama Mickiewicza i Towarzystwo Historyczne (dziś w zasadzie nieistniejące), a w 1975 roku Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Od momentu powstania ŁTN Towarzystwo Kultury Języka ściśle z nim współpracowało. Ta współpraca układała się nie najlepiej. Ostatnio traktowano Oddział w Łomży TKJ jako sekcję ŁTN. W jesieni 2010 roku Walne Zgromadzenie TKJ zdecydowało o współpracy wyłącznie z Zarządem Głównym TKJ w Warszawie.

Od stycznia 1982 roku funkcję prezesa Oddziału TKJ w Łomży pełni prof. dr hab. Henryka Sędziak. Główne zadania TKJ to badania języka regionu i popularyzacja wiedzy językowej. Cele te realizuje się poprzez:

 1. obozy językowe mające za zadanie badanie mowy mieszkańców wsi łomżyńskich;
 2. konferencje językoznawcze ukazujące wyniki badań zjawisk językowych nie tylko regionu łomżyńskiego;
 3. seminaria językowe odbywające się systematycznie raz w miesiącu od stycznia 1997 roku.

Wszystkimi tymi przedsięwzięciami kieruje prezes Oddziału wraz z Zarządem Oddziału, wybieranym co trzy lata. Skład obecnego Zarządu przedstawia się następująco:

 • prezes – prof. dr hab. Henryka Sędziak
 • w-ce prezes – mgr Albina Chojak
 • sekretarz – dr Dorota Czyż
 • skarbnik – dr Dorota Cybulska
 • członkowie – prof. Małgorzata Dajnowicz – historyk z UwB, dr Krystyna Cukrowska, dr Małgorzata Frąckiewicz.

W ciągu wielu lat pracy zorganizowano:

 1. 34 obozy językowe, w tym 29 obozów, których pracą kierowała prof. H. Sędziak;
 2. 19 konferencji językowych, z których materiały publikowane są kolejnych tomach „Polszczyzny Mazowsza i Podlasia” redagowanych przez H. Sędziak (ostatnio ukazał się XV tom);
 3. seminaria językowe pod kierownictwem prof. H. Sędziak.

Zgromadzone materiały językowe są bardzo znaczne. Nagrane wypowiedzi mieszkańców wsi wydano w trzech tomach „Łomżyńskich tekstów gwarowych” (1996, 1999, 2005). Zebrane materiały stały się podstawą opracowania czterech prac i kilkudziesięciu artykułów prof. H. Sędziak z dziedziny składni gwarowej oraz słownictwa, frazeologii i fleksji, także trzech prac doktorskich: dr Małgorzaty Frąckiewicz, dr Doroty Czyż i dr Doroty Cybulskiej. Wszystkie te prace dotyczą polszczyzny mówionej mieszkańców wsi łomżyńskich. Powstało wiele prac magisterskich i dyplomowych mówiących o polszczyźnie wsi łomżyńskich, o polszczyźnie Białegostoku, o nazewnictwie miejskim Łomży oraz kilkadziesiąt artykułów uczestniczek łomżyńskiego seminarium językowego.

Praca łomżyńskiego Oddziału TKJ jest znana i ceniona w środowisku językoznawców. Szczególnym powodzeniem cieszą się łomżyńskie spotkania językowe, organizowane systematycznie w lipcu od roku 1999. Uczestniczą w nich językoznawcy z wielu ośrodków uniwersyteckich w kraju.

Wyrazem uznania dla pracy Oddziału TKJ w Łomży jest udział dwóch osób (prof. H. Sędziak i dr D. Czyż) w pracach Zarządu Głównego TKJ w Warszawie.

Na naszej stronie będziemy systematycznie zamieszczać:

 1. roczne plany pracy Oddziału TKJ w Łomży
 2. programy zadań realizowanych przez Oddział TKJ
 3. sprawozdania z pracy
 4. informacje o ważnych wydarzeniach w Oddziale TKJ w Łomży.